coq-shell

Simplified OPAM shell for Coq

opam install coq-shell.1
homepage
https://coq.inria.fr/
license
LGPL-2.1
bugs tracker
https://coq.inria.fr/bugs/
dependencies
"ocaml"
source
https://github.com/coq/opam-coq-shell/archive/1.tar.gz
package
https://github.com/coq/opam-coq-archive/tree/master/released/packages/coq-shell/coq-shell.1