coq-plugin-utils

Utility functions for implementing Coq plugins

opam install coq-plugin-utils.1.2.0
homepage
https://github.com/gmalecha/coq-plugin-utils
license
MIT
bugs tracker
https://github.com/gmalecha/coq-plugin-utils/issues
dependencies
coq (>= 8.5 & < 8.6~)
source
https://github.com/gmalecha/coq-plugin-utils/archive/v1.2.0.tar.gz
package
https://github.com/coq/opam-coq-archive/tree/master/released/packages/coq-plugin-utils/coq-plugin-utils.1.2.0