coq-metacoq

A meta-programming framework for Coq

opam install coq-metacoq.1.0~alpha2+8.11
homepage
https://metacoq.github.io/metacoq
license
MIT
bugs tracker
https://github.com/MetaCoq/metacoq/issues
dependencies
"ocaml" {>= "4.07.1"} "coq" {>= "8.11" & < "8.12~"} "coq-metacoq-template" {= version} "coq-metacoq-checker" {= version} "coq-metacoq-pcuic" {= version} "coq-metacoq-safechecker" {= version} "coq-metacoq-erasure" {= version} "coq-metacoq-translations" {= version}
source
https://github.com/MetaCoq/metacoq/archive/v1.0-alpha2-8.11.tar.gz
package
https://github.com/coq/opam-coq-archive/tree/master/released/packages/coq-metacoq/coq-metacoq.1.0~alpha2+8.11