coq-metacoq-translations

Implementation and verification of an erasure procedure for Coq

opam install coq-metacoq-translations.1.0~alpha1+8.8
homepage
https://metacoq.github.io/metacoq
license
MIT
bugs tracker
https://github.com/MetaCoq/metacoq/issues
dependencies
"ocaml" {> "4.02.3"} "coq" {>= "8.8.1" & < "8.9~"} "coq-metacoq-template" {= version} "coq-metacoq-checker" {= version}
source
https://github.com/MetaCoq/metacoq/archive/1.0-alpha+8.8.tar.gz
package
https://github.com/coq/opam-coq-archive/tree/master/released/packages/coq-metacoq-translations/coq-metacoq-translations.1.0~alpha1+8.8