coq-lambda

Residual Theory in Lambda-Calculus

opam install coq-lambda.8.6.0
homepage
https://github.com/coq-contribs/lambda
license
LGPL 2.1
bugs tracker
https://github.com/coq-contribs/lambda/issues
dependencies
"ocaml" "coq" {>= "8.6" & < "8.7~"}
source
https://github.com/coq-contribs/lambda/archive/v8.6.0.tar.gz
package
https://github.com/coq/opam-coq-archive/tree/master/released/packages/coq-lambda/coq-lambda.8.6.0