coq-coq-in-coq

A formalisation of the Calculus of Construction.

opam install coq-coq-in-coq.8.7.0
homepage
https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq
license
LGPL 2.1
bugs tracker
https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq/issues
dependencies
coq (>= 8.7 & < 8.8~)
source
https://github.com/coq-contribs/coq-in-coq/archive/v8.7.0.tar.gz
package
https://github.com/coq/opam-coq-archive/tree/master/released/packages/coq-coq-in-coq/coq-coq-in-coq.8.7.0